Skip to main content

Privacy Regelement

Door de Stichting Wassenaarse Cultuurprijs worden gegevens van deelnemers aan activiteiten en sponsoren bijgehouden en verwerkt in een administratie. De gegevens zijn in vertrouwen verstrekt aan de stichting en zullen daarom met zorg worden beheerd. Om deze reden is dit privacyreglement opgesteld. De doelstelling van de verwerking van de gegevens is het goed laten functioneren van de stichting en haar activiteiten.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de verenigingen, instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden door de Stichting Wassenaarse Cultuurprijs. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere wijze ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder de AVG vallen.

Algemene en begripsbepalingen

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Algemene verordening gegevensbescherming daaraan toekent.
In dit reglement wordt verstaan onder:

Persoonsgegevens:
Elk gegeven dat informatie bevat over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking van persoonsgegevens:
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens welke wordt of worden gebruikt ten behoeve van de stichting Wassenaarse Cultuurprijs.

Stichting
Wassenaarse Cultuurprijs

Verantwoordelijke:
Het bestuur van de stichting.

Betrokkene:
Alle personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt en/of degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

Toegang tot persoonsgegevens:
Het autoriseren van personen, actief in het bestuur van de Stichting, tot het kennisnemen en eventueel muteren van persoonsgegevens.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden:
Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens buiten de stichting.

Derden:
Alle ingehuurde en/of niet tot de vereniging behorende personen, bedrijven en/of verenigingen, die voor kortere of langere tijd werkzaamheden verrichten in opdracht van de stichting.

Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens, alsmede op de daaraan ten grondslag liggende documenten die in de administratie zijn opgenomen. Dit reglement is voorts van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in de administratie zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Doel verwerking van persoonsgegevens

Doel van de verwerking van persoonsgegevens is het vastleggen van en het kunnen beschikken over gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de administratie van de stichting als mede de activiteiten die door de stichting worden uitgevoerd. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden dan in het reglement is aangegeven. Het verwerken van persoonsgegevens vindt alleen plaats overeenkomstig deze doelstelling.
De stichting verzamelt van de betrokkene een aantal gegevens, waarbij de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • Naam
 • Adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Voor de activiteit relevante gegevens

Verwerkingen van persoonsgegevens

De stichting kent elektronische en een papieren gegevensverwerkingen. In beginsel wordt van ieder betrokkene een elektronisch dossier aangelegd, dat wordt vastgelegd in de computer en is vooral voor het
dagelijks gebruik (in de meeste gevallen wordt tevens een papieren dossier bijgehouden).
De stichting maakt gebruik van de persoonsgegevens van de betrokkenen om de eigen administratie te kunnen uitvoeren.

Toegang tot de persoonsgegevens

Bestuursleden van de stichting hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun taakuitoefening.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Er wordt zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan. Hiertoe worden de gegevens voldoende beveiligd. De verantwoordelijke stelt beveiligingsvoorschriften voor de persoonsgegevens op.

Technische werkzaamheden

Personen die belast zijn met de uitvoering van technische werkzaamheden zijn gehouden tot geheimhouding van alle persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben kunnen nemen. Voor zover dit externe dienstverleners
zijn worden daarmee zodanige (verwerkings-/bewerkings-)overeenkomsten gesloten dat de bescherming van de persoonsgegevens gewaarborgd wordt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Buiten de stichting, zonder toestemming van de betrokkene worden geen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Aanvulling, correctie of vernietiging van opgenomen gegevens

De betrokkene kan de door hem verstrekte gegevens te allen tijde aanvullen, wijzigen of laten vervallen. De betrokkene kan ook de verantwoordelijke verzoeken zijn gegevens te wijzigen. De wijziging van gegevens wordt niet geaccepteerd in het geval daardoor het voeren van een correcte administratie wordt belemmerd.

Recht van verzet

Niemand (dus ook de “verantwoordelijke” niet) mag de administratie gebruiken voor commerciële doeleinden. Tenzij dit uitdrukkelijk per geval wordt besloten door de verantwoordelijke en dit in het belang van de stichting is en haar activiteiten die zij onderneemt met derden.

Bewaartermijnen

De stichting neemt de bewaartermijn in acht conform de AVG. Indien de bewaartermijn is verstreken worden de betreffende persoonsgegevens uit de verwerkingen van persoonsgegevens verwijderd en vernietigd, zulks binnen een termijn van één jaar.

Aansprakelijkheid

Ondanks de door de stichting en haar partners genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de persoonsgegevens voor
oneigenlijke doeleinden te gebruiken. De vereniging kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Klachten

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij andere redenen heeft tot klagen, dient hij zich te wenden tot de verantwoordelijke.

Slotbepalingen

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de verwerkingen van persoonsgegevens. Dit reglement kan gewijzigd worden bij besluit van de verantwoordelijke en/of op verzoek van een gekwalificeerde meerderheid van het bestuur van de stichting. Het reglement is op de website van de stichting in te zien.

Privacy en de website van de Stichting Wassenaarse Cultuurpijs

Publiek toegankelijk deel van de Website

Het publieke deel van de website van de stichting (hierna: de “website”) heeft als doel het op een aantrekkelijke en wervende wijze promoten van haar stichting naar buiten, alsmede een goed beeld te geven van wat de stichting doet. Hierbij valt te denken aan het verstrekken van informatie
over de verschillende activiteiten die de stichting heeft, wie de bestuursleden zijn en bijvoorbeeld een overzicht van de winnaars van de afgelopen jaren.

Betrokkene geeft de stichting toestemming haar naam en foto te gebruiken
ten behoeve van de voor de stichting belangrijke activiteiten buiten het afgeschermde deel van de website.
Onder belangrijke activiteiten verstaat de stichting o.a.:

 • Weergave bestuursleden
 • Weergave commissieleden
 • Weergave deelnemers activiteiten
 • Weergave prijswinnaars

Het bovenstaande is van toepassing tenzij een betrokkene uitdrukkelijk heeft vermeld hier geen toestemming voor te geven.

Gebruik Social Media

Bij gebruik van Social Media door de stichting, dient eenieder die van de
stichting de mogelijkheid heeft verkregen om content te plaatsen en/of te wijzigen, te handelen conform door de stichting aangegeven werkwijze voor de website voor publieke en niet-publieke onderdelen.

Disclaimer & Cookies

Disclaimer,

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.wassenaarsecultuurprijs.nl (hierna de “Website”).
Door deze Website te bezoeken en/of de op of via deze Website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en het gebruik van de Website.

De informatie op deze Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze Website worden ontleend. Hoewel de stichting Wassenaarse Cultuurprijs alle
zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de Website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de stichting niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De stichting Wassenaarse Cultuurprijs garandeert evenmin dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De stichting Wassenaarse Cultuurprijs wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze Website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer de Website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten worden aanbevolen. De stichting Wassenaarse Cultuurprijs aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de stichting Wassenaarse Cultuurprijs niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

De stichting Wassenaarse Cultuurprijs behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch
materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze Website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de stichting Wassenaarse Cultuurprijs of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de Website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

De stichting Wassenaarse Cultuurprijs behoudt zich het recht voor de op of via de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging
te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze Website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.