Missie

Het stimuleren van initiatieven binnen het culturele leven in Wassenaar en alles wat in de ruimste zin genomen met het vorenstaande verband houdt.

Tweejaarlijks wordt de Wassenaarse Cultuurprijs uitgereikt en deze prijs is het communicatie middel om een periode af te sluiten.

De Stichting Wassenaarse Cultuurprijs is een stichting zonder winstoogmerk. De bestuurders zijn onbezoldigd.

Visie

De Stichting speelt een faciliterende rol in het stimuleren van culturele initiatieven en de Wassenaarse Cultuurprijs is een begrip in de culturele samenleving van Wassenaar.

WASSENAARSE CULTUURPRIJS

Kernwaarden

1

Gericht op een duurzame samenleving en lange termijn uitkomsten.

  • De Stichting vervult een cultureel maatschappelijke rol op lokaal niveau. Zij wil en kan ondersteunen bij tal van culturele projecten voor uiteenlopende doelgroepen (kinderen, jongeren, volwassenen en senioren) en doelgebieden (op school, in wijken en dorpen en binnen de amateurkunst). Op vragen wordt een maatwerk antwoord geformuleerd.
  • Inhoudelijk beantwoorden de projecten aan het brede spectrum dat het begrip cultuur vertegenwoordigt. De projecten zijn daarom interdisciplinair van karakter, realistisch en contextrijk. Kunst, erfgoed en natuur – en milieueducatie hebben hier een plaats in

.

2

Samenwerkend

De Stichting wil en kan samenwerken met tal van organisaties in de gemeente Wassenaar en heeft de ambitie om uit te groeien tot een toegankelijke en lokale instelling die bij een breed Wassenaars publiek ook zo bekend staat.
3

Professioneel

De Stichting heeft kwaliteit als speerpunt en is voortdurend bezig deze kwaliteit te verbeteren en nadrukkelijk te bewaken. Hiertoe nodigt zij externen uit. Een commissie van advies adviseert en controleert het bestuur. Daarnaast wil zij voortdurend vernieuwen en op zoek gaan naar nieuwe ontwikkelingen, met de blik zowel intern als extern gericht.
4

Inspirerend, talentontwikkeling

De Stichting wil Wassenaarders inspireren om zich persoonlijk te ontwikkelen op cultureel gebied. Vanuit het culturele netwerk wil ze daarnaast ook aansturen op sociale cohesie tussen mensen en groepen.‘Kunst en Cultuur vergroten de belevingswereld van het individu, dragen bij aan betrokken en actieve burgers en bieden de levendigheid die nodig is voor economische bloei.’