Jaarverslag Wassenaarse Cultuurprijs 2019

Inleiding

Omdat de Wassenaarse Cultuurprijs om het jaar wordt uitgereikt, was 2019 een jaar waarin veel tijd is gestoken in de voorbereidingen voor 2020. Dan worden de Cultuurprijzen voor de vijfde keer uitgereikt. “Deze prijs doet recht aan het van oudsher cultureel georiënteerde dorp Wassenaar” aldus stichting-voorzitter Astrid Dekker.

Er zullen prijzen aan zowel jeugd als aan volwassenen worden uitgereikt. Voor de jeugd zelfs drie prijzen. Het is niet alleen belangrijk om voldoende aanmeldingen te krijgen, maar ook om een diversiteit aan cultuuruitingen te vinden. Hiertoe werden oproepen in de Wassenaarse Krant geplaatst en (middelbare)scholen bezocht. Bovendien werden op diverse locaties in Wassenaar posters opgehangen en folders uitgereikt. In november 2019 is door het Bestuur een eerste lijst van kandidaten, zowel voor volwassenen als voor de jeugd, opgesteld voor de cultuurprijzen 2020.  Het bestuur is een verbindende factor bij verscheidene organisaties.

Besteding Cultuurprijs 2018

De Wassenaarse Cultuurprijs winnaar voor volwassenen, Mieke van den Berg, onthulde een nieuwe poëzie plaquette aan de Wassenaarse Slag. De Plaquette is mogelijk geworden door het winnen van de Wassenaarse Cultuurprijs 2018.

ANBI Status

Op 19 april 2019 zijn we als culturele ANBI aangewezen.

Kick-0ff bijeenkomst op 4 juli 2019

Op 4 juli jl vond in de Wassenaarse bibliotheek de kick-off bijeenkomst plaats voor de Wassenaarse Cultuurprijs 2020. Vele Wassenaarse kunstenaars en culturele organisaties waren voor deze middag uitgenodigd. Na een dansdemonstratie van de groep “Dansswing” werd door het bestuur toegelicht dat men een actievere rol gaat vervullen in het stimuleren van allerlei initiatieven op cultureel gebied.

Evenement “op visite” @Rust en Vreugd

Op 6 juli 2019 werd een kleinschalig evenement op locatie (park Rust en Vreugd) georganiseerd. De familie- en jeugdactiviteit “op visite”. Onder leiding van historicus Robert van Lit werd een rondgang door het park gemaakt en kon men onder begeleiding van professionals beeldend werk maken, waartoe park Rust en Vreugde als inspiratiebron diende. De kunstwerken zijn enkele weken tentoongesteld in de etalages van Wassenaarse winkels. Deze dag was een enorm succes en heeft de deelnemers zeker geïnspireerd. Het zal in 2020 ongetwijfeld een vervolg hebben.

Bestuurswissel

Op 17 oktober 2019 is Johan Stuurman decharge verleend en nam Gerrie Bär zijn taak als secretaris over.

De samenstelling van het bestuur was per 31-12-2019

Voorzitter:                                 mevr. A.F.M.J. Dekker
Penningmeester:                      dhr. H.G.M. Claassen
Secretaris:                                mevr. G.H.M. Bär
Contact scholen/jeugd:            mevr. N. Bangert

Jurywissel

Op 9 december 2019 heeft Jan van Bilsen wegens drukke werkzaamheden de voorzittershamer overgedragen aan Yvette van Caldenborgh. Ook is Tom Mikkers, dominee van de NPB, als nieuw jurylid toegetreden. Tevens mochten we het eerste jeugd-jurylid begroeten.

De samenstelling van de jury was per 31-12-2019

Voorzitter:            mevr. Y.   van Caldenborgh
Jurylid:                 mevr. E. van Dijk-Staats
Jurylid:                 mevr. K. Rahusen
Jurylid:                 dhr. T. Mikkers
Jeugdlid:              Devina Uvage Don

Pauw Wow Show      

Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar is in december 2019 een kunstwedstrijd, de Pauw Wow Show, uitgeschreven. Hiermee kan een bedrag van € 500 voor klas, school of jeugdgroep worden gewonnen. De kunstwerken zullen bij de uitreiking van de Cultuurprijzen tentoongesteld worden.

Subsidies 2019

In 2019 (een jaar waarin geen Cultuurprijzen worden uitgereikt) ontving de Stichting een subsidie van € 5000 van de Van Ommeren de Voogd stichting (VOS). Deze subsidie is met name bedoeld om – via projecten – jongeren te motiveren om deel te nemen aan culturele projecten.

Publiciteit

In 2019 is veel aandacht besteed aan het verder uitbouwen van de communicatie met de Wassenaarse gemeenschap. Er zijn gesprekken geweest met de gemeente, wethouder Lia de Ridder. Zo ook gesprekken met de School Advies Dienst (SAD) om samenwerking met als doel meer/intensievere contacten met scholen. Intensieve samenwerking met de Wassenaarse bibliotheek, welke het Cultuuranker van Wassenaar is geworden.                                                                                  

Er is een website de lucht in gegaan met alle actuele informatie en aanmeldingsformulieren voor de diverse evenementen. Daarnaast wordt elk kwartaal een nieuwsbrief/folder verspreid met actuele informatie. De samenwerking van de jeugdgroepen van Ars en Studium levert het beeldmateriaal voor pr, posters en folders op. Bovendien hebben we een nieuw logo ontworpen. Tenslotte is in november 2019 een Instagram account geopend “Wassenaarsecultuurprijs”.

Financieel verslag 2019 Stichting Wassenaarse Cultuurprijs ( WCP)
realisatie begroting toelichting
2019
positief saldo begin jaar (1) € 1.885,85 positief banksaldo 1-1-2019
inkomsten
Van Ommeren de Voogt (2) € 5.000,00 jaarlijkse subsidie VOS
Gemeente Wassenaar (3) € 0,00 subsidie toegezegd voor 2020
Entreegelden (3) € 180,00 entree deelnemers project “opvisite” Rust en Vreugd
Totale baten (4) € 5.180,00
 Uitgaven
Uitreiking Cultuurprijzen
Cultuurprijzen  volwassenen (5) € 0,00
Cultuurprijzen   jeugd (6) € 0,00
Zaalhuur (7) € 121,00 voorschot op zaalhuur uitreiking Cultuurprijs 2020
Catering (8) € 0,00
Attenties jury e.d. (9) € 0,00
trofee / pauw (10) € 0,00
Communicatie
bouw  website (11) € 968,00 eenmalige kosten bouw website WCP
Wassenaarse Krant (12) € 0,00 tot nu toe worden alle artikelen gratis geplaatst
Drukwerk (13) € 217,70 kosten van posters, folders en flyers
PR (14)
kick-off meeting (15) € 199,00 bijeenkomst Wassenaarse culturele verenigingen
Projecten
Project op visite@ Rust en Vreugd (15) € 773,00 kosten schildermaterialen en lunch voor deelnemers
Project Pauw Wow Show (16) kosten vallen in 2020
Project  landgoed Zuidwijk (17) project loopt in 2020
Administratie
Bankkosten (18) € 189,58
Website onderhoud (19) € 430,00 jaarlijkse kosten voor website mutaties e.d.
Vergaderkosten (20) € 111,04 kosten van vergaderlokatie v Ommerenpark
Declaraties bestuur (21) € 262,73 tbv ontvangst jury, adm.afscheidsbloemetje e.d.
Diversen (22) € 250,00 kosten aanvraag keurmerk CBF
Totale lasten (23) € 3.522,05
Resultaat 2019 (24) € 1.657,95
Banksaldo ult. 2019 (25) € 3.543,80
Opmerkingen bij het jaarverslag
1. De Stichting heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een positief saldo (24)  van € 1657,95
    De totale reserve ten behoeve van 2020 (25) bedraagt daarmee € 3543,80
2. Het jaar 2019  was een “tussenjaar” zonder prijsuitreiking, deze is eens per 2jaar.
3. De subsidie bedroeg € 5000 van de Van Ommeren de Voogd stichting (2) en is deels gebruikt voor
    de uitvoering van ( jeugd) projecten zoals het schilderproject “op visitie”@Rust en Vreugd en
    en anderszijds als reservering voor de Cultuurprijzen die in 2020 weer worden uitgereikt.
4. Veel aandacht is uitgegaan naar het verbeteren en verbreden van de communicatie  met jong en oud in
     Wassenaar.  Zo werd de website www.wassenaarsecultuurprijs.nl (11) gestart, veel folders en flyers op met name
     scholen verspreid, en werd een Wassenaarse Cultuurprijs  Instagram account geopend.

De begroting van de komende jaren is sterk afwijkend van de voorgaande jaren.  De prijzen zullen met name voor de jongeren prijs fors omhoog gaan (meerdere prijzen) en de kosten welke met de prijsuitreiking verband houden zullen ook toenemen.

De website zal volledig worden vernieuwd, zodat deze aansluit met de door het bestuur ingeslagen weg.

Projecten is een aanname gebaseerd op een aantal projecten welke nu in ontwikkeling zijn. Voor ieder van de projecten worden sponsoren benaderd om deze te financieren. 5% van de sponsor bedragen voor project komt ten goede aan algemene kosten.

 

2018 2019 2020 2021
Baten
Reservering vorig jaar  €          6,193  €             1,886  €              4,036  €           2,236
Sponsor inkomsten:
– Cultuurprijs  €              3,000
– Projecten  €           12,500  €            17,000  €         25,000
Totaal baten  €          6,193  €           14,386  €            24,036  €         27,236
Lasten
Projecten
– Totaal projecten  €           -7,125  €          -11,400  €       -19,000
Prijsuitreiking
– Cultuurprijs  €         -3,150  €             -6,500
– Huur  €                -500
– Catering  €            -436  €                -500
– Bloemen jury overige  €               -48  €                -200
– Materiaal  €            -102
– Advertentie kosten  €            -339  €                -700
Communicatie (website etc)
– Website  €           -2,000  €                -500  €          -2,000
– PR  €               -500  €                -500  €             -500
Algemene kosten
– Bankkosten  €            -193  €               -200  €                -200  €             -200
– Algemene kosten  €               -40  €               -150  €                -200  €             -200
– Bijdrage kosten uit projecten  €               -375  €                -600  €          -1,000
Reserve
Reservering volgend jaar  €         -1,886  €           -4,036  €             -2,236  €          -4,336
Totaal Lasten  €         -6,193  €         -14,386  €          -24,036  €       -27,236