Skip to main content

Beleidsplan Stichting Wassenaarse Cultuurprijs

In dit beleidsplan legt het bestuur van de Stichting Wassenaarse Cultuurprijs het beleid vast. Het beleidsplan is door het bestuur vastgesteld voor het jaar 2019 en  verder. Indien nodig zal het worden geactualiseerd.

Versie: dec 2019

1         Inleiding

In dit beleidsplan legt het bestuur van de Stichting Wassenaarse Cultuurprijs het beleid vast. Het beleidsplan is door het bestuur vastgesteld voor het jaar 2019 en verder. Indien nodig zal het worden geactualiseerd.

2         Werkwijze

2.1        De kernprincipes van de Stichting.

Het stimuleren van initiatieven binnen het culturele leven in Wassenaar en alles wat in de ruimste zin genomen met het vorenstaande verband houdt. De uitreiking van de Wassenaarse Cultuurprijs is het communicatiemiddel om een tweejaarlijkse periode af te sluiten.

Het bestuur heeft als middel het initiëren/faciliteren van diverse projecten teneinde een stimulans te geven aan diverse culturele activiteiten in de Wassenaarse gemeenschap welke dan meetbaar en toonbaar kunnen worden bij de uitreiking van de Wassenaarse Cultuurprijs.

Hiervoor is een onafhankelijke jury, die onder de voorwaarden zoals deze door het bestuur zijn aangegeven de jurering doet. Het uiteindelijke juryrapport is voor het bestuur bindend. Het bestuur draagt zorg voor het organiseren van de prijsuitreiking waarin de jury haar rapport bekend zal maken.

2.2        Afwezigheid winstoogmerk

De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals uit de statuten en de werkzaamheden blijkt. De middelen die zij verwerft zijn uitsluitend bedoeld voor het realiseren van de activiteiten zoals voorgaand omschreven.

2.3        Bestemming liquidatiesaldo

Zoals in de statuten bepaald zal een batig liquidatiesaldo worden toegekend aan een erkende instelling met een vergelijkbaar cultureel of algemeen nut beogend doel.

2.4        Realisatie van het beleid

2.5        Werkzaamheden van de instelling

Om de doelstelling te realiseren ontwikkelt en faciliteert de Stichting activiteiten welke getoetst worden op:

2.5.1        Gericht op een duurzame samenleving en lange termijn uitkomsten.

De Stichting vervult een cultureel maatschappelijke rol op lokaal niveau. Zij wil en kan ondersteunen bij tal van culturele projecten voor uiteenlopende doelgroepen (kinderen, jongeren, volwassenen en senioren) en doelgebieden (op school, in wijken en dorp en binnen de amateurkunst). Op vragen wordt een maatwerk antwoord geformuleerd.

Inhoudelijk beantwoorden de projecten aan het brede spectrum dat het begrip cultuur vertegenwoordigt. De projecten zijn daarom interdisciplinair van karakter, realistisch en contextrijk. Kunst, erfgoed en natuur – en milieueducatie hebben hier een plaats in.

2.5.2        Samenwerkend

De Stichting wil en kan samenwerken met tal van organisaties in de gemeente Wassenaar en heeft de ambitie om uit te groeien tot een toegankelijke en lokale instelling die bij een breed Wassenaars publiek ook zo bekend staat.

2.5.3         Professioneel

De Stichting heeft kwaliteit als speerpunt en is voortdurend bezig deze kwaliteit te verbeteren en nadrukkelijk te bewaken. Hiertoe nodigt zij externen uit. Een commissie van advies adviseert en controleert het bestuur. Daarnaast wil zij voortdurend vernieuwen en op zoek gaan naar nieuwe ontwikkelingen, met de blik zowel intern als extern gericht.

2.5.4        Inspirerend, talentontwikkeling

De Stichting wil Wassenaarders inspireren om zich persoonlijk te ontwikkelen op cultureel gebied. Vanuit het culturele netwerk wil ze daarnaast ook aansturen op sociale cohesie tussen mensen en groepen. ‘Kunst en Cultuur vergroten de belevingswereld van het individu, dragen bij aan betrokken en actieve burgers en bieden de levendigheid die nodig is voor economische bloei.’

2.6        Werving en beheer van gelden

 1. De Stichting verwerft haar middelen door donaties, schenkingen, giften, legaten en overige baten.
 2. Om middelen te verwerven ontwikkelt zij campagnes via een website, publicaties en mailingfaciliteiten.
 3. De middelen worden gestort het bankrekeningnummer NL10RABO0191651214 t.n.v. Stichting Wassenaarse Cultuurprijs.
 4. De Stichting heeft inmiddels de ANBI status verkregen.

2.7        Beheer van de gelden

 1. Het bestuur beheert de middelen van de Stichting en bepaalt de aanwending in overeenstemming met de daarover in de statuten aangegeven doeleinden.
 2. Middelen die met een bestedingsbeperking zijn toegekend, zullen worden bestemd overeenkomstig deze toekenning
 3. Om de continuïteit van de Stichting te waarborgen wordt een drempelbedrag van 2.500,00 euro gereserveerd.
 4. Om te bewaken dat middelen worden bestemd in overeenstemming met de doelstelling ziet het bestuur erop toe dat de administratieve en organisatorische kosten van de Stichting zo beperkt mogelijk blijven.
 5. Middelen die door de Stichting worden beheerd worden op een rekening gestort die zoveel mogelijk garantie biedt dat daaruit de kosten van de Stichting kunnen worden gedekt. De Stichting onthoudt zich van beleggingen in commerciële ondernemingen, derivaten of andere risicovolle financiële producten.
 6. Het bestuur stelt jaarlijks een rekening en verantwoording op en publiceert deze op de website van de Stichting.

2.8        Bestedingsbeleid

 1. Het bestuur stelt criteria vast waaraan projecten dienen te voldoen. Deze criteria zijn ontleend aan, en in overeenstemming met de statuten van de Stichting en de onder punt 3.1. opgenomen kernwaarden in dit beleidsplan.
 2. Aan toekenning van middelen aan projecten worden voorwaarden verbonden, waaronder verslaglegging rond uitvoering en voortgang, behaalde resultaten en een financiële verantwoording.

2.9        Beschikken over het vermogen van de Stichting

Conform de statuten is alleen het bestuur in gezamenlijkheid bevoegd besluiten te nemen over de aanwending van de gelden van de Stichting. Op basis hiervan heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting en kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen als ware het eigen vermogen.

2.10    Beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting verricht haar taak onbezoldigd. Bestuurders kunnen een beroep doen op een onkostenvergoeding voor zaken die direct verband houden met de bestuurlijke functie.

3         Organisatiestructuur

3.1        Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden.

Bij de opstelling van dit beleidsplan werd het bestuur gevormd door:

Mevr A.F.M.J. Dekker Voorzitter contact gemeente en sponsoren
Mevr.G. Bär Secretaris
Dhr H.G.M. Claassen Penningmeester
Mevr N. Bangert Bestuurslid contact scholen/jeugd verenigingen
 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van het door de Stichting te voeren beleid en neemt alle maatregelen die nodig zijn om dit beleid gestalte te geven.
 2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling van het beleidsplan, de verantwoording van de besteding van de verworven middelen en de publicatie daarover.
 3. Het bestuur is alleen gezamenlijk bevoegd besluiten te nemen betreffende de besteding van door de Stichting verworven gelden.
 4. Het bestuur geeft aan, op welke onderdelen de jury haar rapport moet baseren.

3.2        De Jury

De jury bestaat uit vier leden.

Bij de opstelling van dit beleidsplan werd de jury gevormd door:

Mevr Y.  van Caldenborgh Voorzitter
Mevr E. Staats Jurylid
Mevr. K.Rahusen Jurylid
Dhr T. Mikkers Jurylid
 1. De voorzitter van de jury wordt door het bestuur van de Stichting aangewezen.
 2. De voorzitter van de jury is verantwoordelijk voor de samenstelling en functioneren van de jury.
 3. De jury leden beoordelen ieder voor zich alle inzendingen en geeft zijn/haar score aan in een overzicht.
 4. De jury stelt haar uiteindelijke juryrapport op. Deze vergadering wordt door de voorzitter van de jury uitgeschreven.
 5. De jury stelt volledig onafhankelijk van het bestuur van de Stichting, het uiteindelijke juryrapport op.
 6. De jury maakt haar rapport op de prijsuitreiking bekend en geeft hierop toelichting. Dit laatste is dan in overleg met de door het bestuur aangetrokken ‘bekende’ Wassenaarder die dag de prijsuitreiking verricht.

3.3        De commissie van Advies

Deze commissie is in oprichting. Deze commissie staat los staan van de Stichting en dient als onafhankelijk orgaan dat te zijner tijd kan door evalueren naar een raad van toezicht.

De commissie bestaat uit vier leden.

Dhr. T. Bortslap Voorzitter
Dhr. G. Lubsen Lid
Dhr. W. van Moort Lid
Dhr. M. Stolk Lid

De adviserende rol heeft in ieder geval betrekking op:

 1. het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen van de organisatie;
 2. de strategie, identiteit en continuïteit van de organisatie;
 3. de verhouding met publieke en private financiers;
 4. de dialoog met de interne en externe belanghebbenden;
 5. de naleving van wet- en regelgeving;
 6. de bedrijfsvoering, het risicobeheer en het zakelijk beleid.

3.4        Administratieve organisatie

De administratie van de Stichting is gevestigd in Wassenaar. Zoals aangegeven onder punt 3.3.d. wordt bewaakt dat de kosten van de administratie zo beperkt mogelijk blijven en geen substantieel deel zullen vergen van het beheerde vermogen.

4. Publicatieplicht

De Stichting verplicht zich het beleidsplan en jaarverslagen te publiceren op haar website. Hierin geeft zij inzage in de verworven middelen, de kosten en het bestedingsbeleid.

5. Contactgegevens

Stichting Wassenaarse Cultuurprijs
Storm van ‘s-Gravesandeweg 20
2242 JH Wassenaar

Wassenaar, december 2019