Jaarverslag Wassenaarse Cultuurprijs 2018

Inleiding

De Wassenaarse Cultuurprijs werd in 2018 voor de vierde keer uitgeloofd. “Deze prijs doet recht aan het van oudsher cultureel georiënteerde dorp Wassenaar,” aldus stichting-voorzitter Astrid Dekker.

Dit jaar werden zowel de jeugd als de volwassen prijzen uitgereikt. In 2017 is de jeugdprijs in het leven gebracht, mede door het initiatief van de toen vertrekkende burgemeester Jan Hoekema.

Dit was voor het bestuur de aanleiding om deze twee in 2018 samen te voegen.

Uitreiking Wassenaarse Cultuurprijs 2018

In een bomvolle filmzaal in de bibliotheek was het spannend op zaterdagmiddag 3 november.

Culturele organisaties en individuele genomineerden, van allerlei kaliber werden in het zonnetje gezet en twee daarvan werden tot winnaar uitgeroepen. De Toneelgroep van het Adelbert College ( ACT) won de Wassenaarse Jongeren Cultuurprijs en de stichting Poëzieroute Wassenaar mag zich officieel de winnaar van de Cultuurprijs Wassenaar noemen.

De deskundige jury bestond uit Jan van Bilzen als voorzitter, Else van Dijk-Staats, Yvette van Caldenborgh en Karin Rahusen.

De prijzen werden uitgereikt door niemand minder dan Joop van Caldenborgh. Hij bedankte de jury en met name ook het bestuur van de stichting Wassenaarse Cultuurprijs Astrid Dekker, Marc van Dijk, Huber Claassen en Neeltje Bangert, voor hun nimmer aflatende inzet om deze uitreiking en organisatie mogelijk te maken.

Bestuurswisselingen

Marc van Dijk heeft na een periode van 5 jaar te kennen gegeven het penningmeesterschap te willen overdragen. Marc heeft gedurende deze periode bekwaam gewaakt over de financiën van de stichting. Hem is per 18 december 2018 decharge verleend.

Zijn opvolger is Johan Stuurman, die tevens secretaris van de stichting is.

Tevens is Neeltje Bangert toegetreden tot het bestuur met als speerpunt jeugd.

De samenstelling van het bestuur was per 31-12-2018

Mevr A.F.M.J. Dekker Voorzitter
Dhr J.Stuurman Penningmeester en secretaris
Dhr H.G.M. Claasen Bestuurslid
Mevr N. Bangert Bestuurslid

2019 en verder

2018 was dus het eerste jaar, dat de Wassenaarse Cultuurprijs en de Wassenaarse Jongeren Cultuurprijs te samen werden uitgereikt. Dit was in velerlei opzichten een groot succes. De uitreiking was een feest en de genomineerden gaven een goed beeld wat er in Wassenaar aan cultuur beleving is.

Terugkijkend naar alle voorgaande jaren, moet er zeer veel tijd gestoken worden om niet alleen voldoende aanmeldingen te krijgen, maar ook om een diversiteit aan cultuur uitingen zich te laten jureren. Ondanks dat er in de Wassenaarse Courant veelvuldig stukjes werden geplaatst en dat de stichting ook grote advertenties heeft geplaatst en ook op alle middelbare scholen wervingsacties heeft gedaan en er op diverse locaties in Wassenaar posters waren opgehangen, blijkt het toch moeilijk om voldoende aanmeldingen en voldoende diversiteit te realiseren.

Dat geeft dus te denken. Willen mensen/organisaties zich niet inschrijven (angst) of is men toch niet op de hoogte van de Wassenaarse Cultuurprijs?

Voor het bestuur een moment om te overdenken hoe nu verder.

Nog meer aandacht in de pers en op scholen? Nog meer van alles wat we al deden of hebben we het niet goed gedaan? Hebben we wel alle communicatie kanalen goed gebruikt?

Na een aantal gesprekken met scholen, culturele organisaties en andere initiatieven, werd al snel duidelijk dat de bekendheid van de Wassenaarse Cultuurprijs onder de maat is.

Het bestuur is van mening dat het promoten van de Wassenaarse Cultuurprijs zoals dit tot op heden gebeurde niet veel zal bijdragen aan een betere bekendheid en dat een actievere rol in het culturele leven in Wassenaar de juiste weg zal zijn.

Kortom van een voorheen geldende leus van “ik heb een prijs wie wil hem hebben”, naar een veel meer actievere rol in de Wassenaarse Culturele samenleving.

Dit houdt een bijstelling in van het gevoerde beleid. Kortweg komt het te voeren beleid neer op:

“ Het stimuleren van initiatieven binnen het culturele leven in Wassenaar en alles wat in de ruimste zin genomen met het vorenstaande verband houdt. De uitreiking van de Wassenaarse Cultuurprijs is het communicatie middel om een tweejaarlijkse periode af te sluiten.”

De stichting heeft een viertal taken benoemd waar de stichting zich mee gaat bezig houden:

 • Promotor/initiator
  • Het ontwikelen van activiteiten teneinde de bekendheid van de stichting te vergroten en deelnemers zich te laten inschrijven voor de cultuurprijs.
 • Coordinator
  • In Wassenaar zijn veel culturele activiteiten, echter het ontbreekt aan een instantie die zich bezig houdt met het coordineren van deze activiteiten en kan zorgen voor een cohesie.
 • Aanspreekpunt
  • Vragen vanuit de culturele samenleving moeten kunnen worden beantwoord. Ideeen stranden veelal omdt men de weg niet kent en/of niet de juiste persoon kan benaderen.
 • Barometer
  • De Wassenaarse Cultuurprijs moet de barometer worden van de Wassenaarse Culturele samenleving voor zowel de ouderen als de jongeren. Het bestuur heeft als middel het initiëren/faciliteren van diverse projecten teneinde een stimulans te geven aan diverse culturele activiteiten in de Wassenaarse gemeenschap welke dan meetbaar en toonbaar kunnen worden bij de uitreiking van de Wassenaarse Cultuurprijs.

De haalbaarheid.

Het bestuur is met deze aanpassing in het beleid aan de slag gegaan. In korte tijd zijn veel gesprekken gevoerd met een grote diversiteit aan betrokkenen in de Wassenaarse Culturele samenleving. Gesprekken met de gemeente, kerkelijke instanties, scholen, individuele kunstenaars, sponsoren etc.

Uit deze gesprekken kwam duidelijk naar voren, dat de door het bestuur voorgestelde aanpassing een daadwerkelijke impuls kan geven aan de cultuur beleving in Wassenaar.

De consequenties voor de stichting zijn echter legio. Door het ontwikkelen van en participeren in projecten, zal de stichting meer financiële partners moeten betrekken. Dit naast het daadwerkelijk aantrekken van deze partners en het uitvoeren van projecten, heeft dit ook zijn invloed op de methode van werken en verslaglegging.

Immers het oormerken van sponsoring en de daaruit voortvloeiende rapportages zijn evident.

De stichting heeft het boekjaar 2018 afgesloten met een negatief resultaat (15) van -€ 4.307,49 dit resultaat was voorzien in de begroting.  Door het niet aantrekken van sponsoren is daardoor het eigen vermogen van afgenomen naar (12) -€ 1.885,85.

De grootste post is ieder twee jaar de uitreiking van de Wassenaarse Cultuurprijs (3). In 2017 was dit enkel de jongeren prijs, maar in 2018 zijn deze twee samengevoegd en dit zal ook zo blijven.

 

 

 

2018 2017
Baten
Reservering vorig jaar (1)  €             6,193.34  €                2,284.79
Sponsor inkomsten:
– Cultuurprijs (2)  €                5,091.00
Totaal baten  €             6,193.34  €                7,375.79
Prijsuitreiking
– Cultuurprijs (3)  €           -3,150.00  €                  -824.00
– Huur (4)
– Catering (5)  €               -436.26  €                  -134.00
– Bloemen jury overige (6)  €                 -47.50  €                    -18.00
– Materiaal (7)  €               -101.83
– Advertentie kosten (8)  €               -338.85
Algemene kosten
– Bankkosten (9)  €               -193.12  €                  -193.00
– Algemene kosten (10)  €                 -39.93  €                    -13.45
Reserve (11)
Reservering volgend jaar (12)  €           -1,885.85  €              -6,193.34
Totaal lasten  €           -6,193.34  €              -7,375.79
Activa
Liquide middelen
– Bank (13)  €             1,885.85  €                6,193.34
Totaal activa  €             1,885.85  €                6,193.34
Passiva
Eigen vermogen (14)  €             6,193.34  €                2,284.79
Resultaat boekjaar (15)  €           -4,307.49  €              -1,182.45
Reservering (16)
Sponsor inkomsten (17)  €                5,091.00
Totaal passiva  €             1,885.85  €                6,193.34

De begroting van de komende jaren is sterk afwijkend van de voorgaande jaren.  De prijzen zullen met name voor de jongeren prijs fors omhoog gaan (meerdere prijzen) en de kosten welke met de prijsuitreiking verband houden zullen ook toenemen.

De website zal volledig worden vernieuwd, zodat deze aansluit met de door het bestuur ingeslagen weg.

Projecten is een aanname gebaseerd op een aantal projecten welke nu in ontwikkeling zijn. Voor ieder van de projecten worden sponsoren benaderd om deze te financieren. 5% van de sponsor bedragen voor project komt ten goede aan algemene kosten.

 

2018 2019 2020 2021
Baten
Reservering vorig jaar  €          6,193  €             1,886  €              4,036  €           2,236
Sponsor inkomsten:
– Cultuurprijs  €              3,000
– Projecten  €           12,500  €            17,000  €         25,000
Totaal baten  €          6,193  €           14,386  €            24,036  €         27,236
Lasten
Projecten
– Totaal projecten  €           -7,125  €          -11,400  €       -19,000
Prijsuitreiking
– Cultuurprijs  €         -3,150  €             -6,500
– Huur  €                -500
– Catering  €            -436  €                -500
– Bloemen jury overige  €               -48  €                -200
– Materiaal  €            -102
– Advertentie kosten  €            -339  €                -700
Communicatie (website etc)
– Website  €           -2,000  €                -500  €          -2,000
– PR  €               -500  €                -500  €             -500
Algemene kosten
– Bankkosten  €            -193  €               -200  €                -200  €             -200
– Algemene kosten  €               -40  €               -150  €                -200  €             -200
– Bijdrage kosten uit projecten  €               -375  €                -600  €          -1,000
Reserve
Reservering volgend jaar  €         -1,886  €           -4,036  €             -2,236  €          -4,336
Totaal Lasten  €         -6,193  €         -14,386  €          -24,036  €       -27,236